GitHub是一个面向开源及私有软件项目的托管平台,相信是大家经常需要访问的网站,但是有一些朋友反馈GitHub网站打不开的问题,这是由于GitHub网站毕竟是国外网站所以呢,访问上会出现一些网络问题,通过给网站指定IP地址的方法可以解决,也就是修改hosts文件了。

一、确定github网站的ip

打开网址:http://github.com.ipaddress.com/

192.30.253.112 github.com

192.30.253.113 github.com

二、确定域名ip

打开网址:http://github.global.ssl.fastly.net.ipaddress.com/

或者是

151.101.185.194 github.global.ssl.fastly.net

151.101.13.194 github.global.ssl.fastly.net

三、确定静态资源ip

打开网址:http://assets-cdn.github.com.ipaddress.com/

151.101.12.133 assets-cdn.github.com

151.101.184.133 assets-cdn.github.com

四、修改hosts文件

找到hosts文件。地址:C:\Windows\System32\Drivers\etc
不能直接修改hosts文件,需要将文件复制粘贴到桌面(或其它地方)

写到hosts最下方即可

192.30.253.112 github.com

192.30.253.113 github.com

151.101.185.194 github.global.ssl.fastly.net

151.101.13.194 github.global.ssl.fastly.net

151.101.12.133 assets-cdn.github.com

151.101.184.133 assets-cdn.github.com

附:https://www.ipaddress.com/ 此网站可以查询网址的ip